top of page

Produkten kunnen steeds tijdens de openingstijden aangekocht en afgehaald worden.

In geval van zelfafhaling dienen alle aankopen voor 100 % betaald en ( indien betaling via overschrijving ) geboekt op onze rekening te zijn, voor meegenomen te mogen worden.

Alle produkten zijn steeds voldoende in stock, tenzij uitdrukkelijk op deze web-site aangegeven.

U bent niet verplicht om via overschrijving te betalen, cash betaling is ook mogelijk.

Indien u graag de produkten geleverd en gemonteerd had, kan u uiteraard ook bij de plaatsing zelf betalen.

Bankgegevens :

naam : Keiser

adres: Liersesteenweg 164B

          2590 Berlaar

          België

rekeningnummer : BE29 3632 0582 6764

BIC ARSPBE22

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de zaak Filip Keiser gevestigd te Liersesteenweg 164B   2590 Berlaar, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0702634049, optreedt als verkoper van zaken. Door tot standkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst accepteert de klant al onze voorwaarden.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Filip Keiser, zijn niet van toepassing.

1.4.  Alle producten en prijzen zijn voor handelaars en wederverkopers.

 

Artikel 2. BEDRIJFSGEGEVENS

2.1 Ondernemingsnummer: BE0702634049

Naam: Keiser Filip

Adres: Liersesteenweg 164 B

2590 Berlaar

Artikel 3. LEVERTIJD

3.1. Indien een bestelling welke bevestigd en betaald werd naderhand niet of niet tijdig leverbaar blijkt te zijn, dan heeft de consument het recht om kosteloos af te zien van de aankoop en terugbetaling te ontvangen. Onder niet tijdige levering dient te worden begrepen elke levering die niet plaatsvindt binnen de vooraf bepaalde leveringsdatum of, bij ontstentenis daarvan, binnen de 45 dagen na ontvangst van de betaling.

 

Artikel 4. AFLEVERING, TRANSPORT

4.1. Op verzoek van de klant kan Keiser de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen België. Klant krijgt een leverdag en moet zorg dragen dat op deze dag het pakket aangenomen kan worden. Opnieuw leveren van zware pakketten wordt extra in rekening gebracht.

4.2. Keiser  is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Keiser .

4.3. Ondanks de versterkte verpakkingen blijven deze producten gevoelig voor de schokken bij het transport.  Bij in ontvangstname, is de klant verplicht de producten te controleren, en heel in het bijzonder de speeloppervlakken, de randen en  het houtwerk.  U dient aan de transporteur mee te delen indien het geleverde niet conform de bestelling is,  indien er beschadigingen vastgesteld worden of indien er sprake is van manco's.  Alle gebreken en manco's dienen vermeld op de bon van de transporteur voor u tekent met duidelijk opgaaf van de aard van de beschadiging of het aantal mankerende goederen.

4.4. Foutieve levering (= het geleverde product is niet het betaalde product), zullen kosteloos worden vervangen.

4.5. Bij showroommodellen of tweedehands goederen verklaart de klant zich steeds akkoord met de staat waarin de goederen zich bevinden.

4.6. Keiser levert uw bestelling in pakketvorm af tot aan de 1e deur. Bij zware pakketten kan de hulp van de klant gevraagd worden.

4.7. Alle verpakkingsmateriaal wordt steeds bij de klant achtergelaten.

 

 

ARTIKEL 5. RISICO EN EIGENDOM

5.1. Het risico van de zaken gaat van Keiser over op de klant op het moment van aflevering / bezorging.

5.2. Indien de klant zelf  het transport organiseert, dient de klant alle zaken bij ontvangst op onze locatie goed na te kijken. De klant dient bij ontvangst van de goederen, alle dozen open te maken, en alle stukken, na te kijken op gebreken, onvolledigheid of beschadigingen. Klachten achteraf worden niet aanvaard, en worden dan beschouwd als het gevolg van onregelmatigheden bij het transport of foutieve montage door de klant.

ARTIKEL 6. BETALING EN FACTURATIE

6.1. Betaling geschiedt steeds vooraf of ten laatste bij de ontvangst van de goederen.

 

ARTIKEL 7. GARANTIE

7.1. Keiser Products garandeert onze produkten onder normale gebruiksomstandigheden vrij van produktiefouten gedurende een periode van 12 maanden.    

7.2. Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen :

Als de originele factuur, leverbon niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

Ingeval van professioneel gebruik , alle artikelen zijn uitsluitend geschikt voor NIET professioneel / zakelijk gebruik.

Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn gebeurd.

Welke slijtage ook aan laken of banden.

Vlakheid van het board bij MDF boards

Beschadigingen of loopproblemen als gevolg van verplaatsing van het biljart.

7.3. Het waterpas zijn van de tafel is essentiel om goed te kunnen spelen. Enkel tafels met een leistenen blad kunnen echt waterpas geplaatst worden. Indien de montage door ons dient te gebeuren wordt de tafel steeds waterpas geplaatst. Klachten over het niet waterpas zijn van de tafel of eventuele niveauverschillen tussen de afzonderlijke leiplaten, of enige andere zichtbare onvolmaaktheden van de tafel, dienen steeds bij de plaatsing zelf gemeld te worden, zodat de tafel onmiddellijk bijgeregeld kan worden. Klachten achteraf kunnen niet meer aanvaard worden vermits door het duwen tegen het biljart, de verplaatsing van het biljart, het op het biljart zitten en het door leken aanpassen van het biljart het frame, waterpas zijn en het gelijklopen der leiplaten grondig kan verstoord worden

 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Keiser is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Keiser.

8.2. De aansprakelijkheid van Keiser  overeenkomstig het voorgaande lid is beperk tot maximaal de aanschaffingsprijs van de geleverde zaak.

 

 

ARTIKEL 9. ONTBINDING

9.1. Indien de klant wil retourneren kan dat tot  14 dagen na de aankoop en in de ongeschonden originele verpakking. De kosten van retourneren zijn geheel voor rekening van de klant.

9.2. Gedurende deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

9.3. Er wordt nooit geld teruggegeven.  De goederen kunnen geruild worden of er kan een waardebon gegeven worden voor een volgende aankoop.  Enkel de afhaalwaarde wordt vergoed, eventuele gemaakte of te maken  kosten van verzending of montage zijn steeds ten laste van de koper

 

Artikel 10. OVERMACHT

10.1. Bij overmacht heeft Keiser  het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 

11. AANBIEDINGEN

11.1. Alle aanbiedingen van Keiser zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van produkten.

11.2. De in catalogi , websites of andere documentatie van de Keiser opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Keiser  niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

11.3 Al de vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw.

 

Artikel  12. GESCHILLEN

12.1. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Leverings en montage voorwaarden:
  • Bij leveringen en montage wordt het verpakkingmateriaal steeds achtergelaten.

  • Leveren en monteren doen we steeds met onze veiligheidsschoenen aan.

  • Levering zonder montage is steeds tot aan de eerste deur, bereikbaar met de bestelwagen.

 

Frequent voorkomende vragen:

 

V. 1   Hoeveel plaats is er nodig om te kunnen spelen ?

A. 1    Best meet u de afmetingen van de kamer, hiervan trekt u  het speelveld, de binnenafmeting van af, dit getal deelt u dan door 2. Het bekomen getal is de afmeting van de keu, die u kan gebruiken, als de bal tegen de rand is en u er loodrecht wenst op te stoten.

En dan zijn onze korte keus heel handig, want daarmee volstaat voor een 7 feet tafel bijvoorbeeld een

min. plaats van 386 op 294 cm.

V.2    Wat bedoelt men met  een  7-voet , een 8-voet en een 9-voet tafel ?

A. 2   De term voet (engels : foot) wordt gebruikt om de buitenafmetingen van de tafel aan te duiden.

1 foot  = 30.48 cm. Dit wil zeggen dat 7 feet  213 cm is, 8 feet  244 cm,  en 9 feet 274 cm.

 

V. 3   Hoe hoog is een pool biljart ?

A.3    De standaard hoogte bedraagt 80 cm.

 

V. 4   Welke tafelgrootte raadt U mij aan  ?

A. 4   De 7-voet tafel is de meest gangbare grootte, die U ook het meest zult aantreffen  in café's.  Een 8-voet tafel heeft juistere

proporties,  maar vraagt meer speelruimte.  9-voet is voor professionels.  In de handel komen ook nog tafels voor kleiner dan 7 voet,  maar

deze missen de juiste proporties en zijn daardoor enkel geschikt voor kinderen. 

 

V. 5   Wat is het verschil tussen ééndelig en meerdelige leisteen.

A. 5   Meerdelige leistenen zijn meestal dikker dan een ééndelige leisteen. Bij multi-slate pool en snookertafels wordt elke leisteen wordt apart op het frame gemonteerd en individueel pas geleverd. Typisch is een pooltafel of snookertafel met meerdelige leistenen  egaler omdat er zich meer regelpunten op het speelvlak bevinden. Dat is ook de reden waarom alle competitie pooltafels 3-delige en alle competitie snookertafels 5-delig zijn.

V.6   Kan ik zelf de pooltafel monteren ?

A.6 Mutli-slate tafels dienen genivelleerd te worden door ervaren vakmensen,  De meerdere verankeringspunten dienen correct geregeld te worden, om het perfect speelvlak te creëren. Indien er een montage instructie meegeleverd word, is dit steeds een algemene handleiding, enige ervaring is dan wel noodzakelijk. Bij klassieke modellen wordt elke steen met meerdere spieën waterpast gezet, waarna de raakvlakken met één of meerdere lagen polyester plamuur egaal gemaakt worden.  Nadien dient het laken in de hoeken uitgesneden te worden, en met de nodige spanning op de leisteen geniet te worden. Als regel geld dat de insnijding niet verder gaat dan de helft van de dikte van de leisteen, meer mag maar uiteraard niet tot aan de bovenkant van de leisteen.  Eéndelige leistenen worden soms als de ideale oplossing aangeboden. De montage is uiteraard veel eenvoudiger, voor een 7 feet kan dit nog een goede afweging zijn als men gewoon een tafel zoekt om zich te amuseren. Indien men groter gaat word het spelen door de onvolmaaktheden in de uniblock steen als storend ervaren.   

 

 

V.7   Hoe lang is een keu ?

A.7    Een gewone keu heeft een lengte van 140 à 148 cm. Wij hebben echter ook kortere modellen beschikbaar (speciaal verzwaard, beginnend van 100 cm) wat

wel  handig is als u over niet al te veel speelruimte beschikt.

 

V.8    Wat is de levensduur van een pool biljart ?

A.8    De slijtbare onderdelen zijn het laken en de banden. In een café, dient het laken om het jaar vervangen te  worden en de banden om de 10 jaren.  Heavy duty lakens zijn dikker door de hoeveelheid wol, ze gaan  langer mee, maar voelen wat groffer aan. Professionals verkiezen Rapid lakens , deze zijn het dunst  en hebben  hierdoor het minste weerstand, nadeel is dat ze elk seizoen dienen  vervangen te worden.

V. 9   Wat zijn white spots ?

A.9   White spots zijn  witte vlekjes op het laken. dit is een normaal fenomeen, ze ontstaan door de wrijving van de bal met het laken,  Als men harder op de bal speelt, creëert  men  meer warmte, en zullen er dus meer white spots op het laken komen. Op een snel laken, welk dunner is  zullen dan ook sneller witte vlekjes verschijnen, De kleur van het laken heeft ook een invloed op de zichtbaarheid van de white spots, op een zwart laken bijvoorbeeld vallen de witte vlekjes het duidelijkst op.

 

V. 10   Hoe dik moet de plaat zijn ?

A.10    Vroeger moest een leiplaat minstens 4 cm dik zijn. De reden was dat er gaten in geboord dienden te worden en dat hier schroefdraad  in moest aangebracht worden. Vroeger had men immers niet de boortechnieken voorhanden om in een dunnere plaat gaten te maken.  Doordat bij het oude systeem de banden als het ware in de leistenen geschroefd worden, zou de schroefdraad sneller lostrillen en door het verschil in opwarmen en uitzetten van de bouten ten opzichte van de leisteen zichzelf losdrukken, of de leisteen doen scheuren.  Dit werd slim opgelost door het constant houden van de temperatuur van de  leisteen alsook door gebuik te maken van  lange bouten met zeer brede schroefdraad. Met de hedendaagse moderne technieken is het echter geen probleem meer om gaten in dunnere leistenen te boren en zijn diktes van 2 cm tot 1 inch (2,54 cm) de meest populaire. Een bijkomend voordeel van het nieuwe systeem is dat banden niet meer tegen de tafel geschroefd hoeven te worden maar op de tafel rusten, het contact met de tafel is dus ideaal.

 

V. 11  Wanneer kan ik eens vrijblijvend komen kijken ?

A. 11  Onze openingstijden vind u op link bovenaan links van deze pagina, ze worden elke maand aangepast.

 

V. 12   Als ik een poolbiljarttafel bestel, hoe lang duurt het dan voor ze geleverd wordt ?

A. 12   Dat kan zeer snel, normaal zijn alle tafels in stock en gebeurt in onderling overleg.

 

V. 13   Wat indien de pooltafel hoger dan het gelijkvloers dient geleverd te worden ?

A.13    Is in de meeste gevallen (met trap van normale afmetingen)  geen onoplosbaar probleem. In zeldzame gevallen zal een takellift nodig zijn. Wij zullen graag met u hiervoor naar een oplossing zoeken.

 

V. 14   Mag de pooltafel, eenmaal dat zij geplaatst is, nog  verplaatst worden ?

A. 14   Verplaatsen, en zeker verschuiven, is af te raden. Hierdoor kunnen  de poten beschadigd worden,  bevestigingen loskomen of leiplaten gaan verschuiven. Bovendien moet de tafel dan eventueel terug waterpas gezet worden.

 

V. 15   Waarvoor moeten we oppassen om de pooltafel niet te beschadigen ?

A. 15   Pas op voor vuur en extreme hitte, vooral lucifers en sigaretten.  Banden en hoeken zijn natuurlijk niet bedoeld om op te gaan zitten. Extra aandacht voor krabbende katten aan de pockets.

 

V. 16   Hoe onderhoud ik het laken ?

A. 16   Gewoon  afborstelen,  stofzuigen kan ook.  Zijn er vuile plekken op, dan mag u een beetje water gebruiken met een afwasmiddel eventueel  met een scheutje azijn. Opgelet,  om kleurafwijkingen te vermijden wast u dan best het gehele laken.

 

V. 17   Waarop moet ik letten als ik de pooltafel ook als eettafel wil gebruiken ?

A. 17   Twee zaken zijn belangrijk : ten eerste,  kan je met je voeten onder de tafel of zitten daar panelen in de weg ?  ten tweede, kan het dekblad op de tafel gelegd worden zonder het houtwerk bovenaan te beschadigen ?

 

V. 18  Waar vind ik de officiele spelregels voor het poolspel ?

A. 18   Goede vraag, er zijn vele varianten.

shipping
returnes
payment & warranty
  • Twitter Social Icon
bottom of page